Project

Dijkverbetering Geuzensloot

Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk aan de Geuzensloot verbeteren. De dijk aan de Geuzensloot is te laag en moet daarom verbeterd worden.

20210804_170009.jpg

Welk deel van de dijk gaan we verbeteren?

De dijk Geuzensloot ligt aan de noordoever en de zuidoever van de Geuzensloot. De dijk ligt ten zuidoosten van de Vinkeveense plassen, ten zuiden van de N201 en ter hoogte van de aansluiting met de A2. Het deel van de dijk dat we gaan verbeteren heeft een lengte van 3456 meter en ligt in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Zie onderstaande afbeelding.

Waarom moeten dijk verbeterd worden?

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. De dijk langs de Geuzensloot voldoet niet aan de veiligheidseisen. De dijk is op een aantal plekken te laag en op een aantal plekken niet sterk genoeg. Dit is niet meteen gevaarlijk. Wel gaan we de dijk verbeteren om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid tegen hoog water in de Geuzensloot.

Wat betekent de dijkverbetering voor u?

Tot oktober 2021 zijn we met een aantal onderzoeken bezig die nodig zijn om het ontwerp van de dijkverhoging te maken. Deze onderzoeken gaan over de staaten hoogte van de dijk, landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Hiervoor zullen medewerkers mogelijk ook uw tuin of terrein betreden.

Welke stappen doorlopen we?

Met de informatie uit de onderzoeken stellen we een Nota van Uitgangspunten op. Vervolgens gaan we met bewoners en eigenaren in gesprek. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren. Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt een besluit over de Nota van Uitgangspunten en een voorkeursvariant voor de dijkverbetering. In een ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt de voorkeursvariant uitgewerkt. Bewoners en eigenaren kunnen hun mening geven over het plan. Zo nodig wordt het plan aangepast. Het bestuur stelt het definitieve dijkverbeteringsplan uiteindelijk vast. Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Planning

Najaar 2020

Onderzoeken (boringen, landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk

Zomer 2021

Nota van Uitgangspunten vastgesteld door het bestuur van het waterschap

Najaar 2021

Varianten afwegen en variantennota dijkverbeteringsmaatregelen opstellen

Voorjaar 2022

Gesprekken met bewoners over voorgenomen maatregelen en wat die betekenen voor bewoners

Voorjaar 2022

Vaststellen voorkeursalternatief door dagelijks bestuur

Voorjaar 2022

Uitwerken ontwerp-dijkverbeteringsplan

Zomer 2022

Opstellen ontwerp-dijkverbeteringsplan

Najaar 2022

Ontwerp-dijkverbeteringsplan voorleggen aan het bestuur van het waterschap

Najaar 2022

Ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage voor bewoners (inspraak)

Najaar 2022

Eventuele zienswijzen worden behandeld en waar mogelijk passen we het ontwerp-dijkverbeteringsplan aan

Winter 2023

Definitief vaststellen van het dijkverbeteringsplan door het bestuur van het waterschap

Voorjaar t/m zomer 2023

Voorbereiding van de dijkverbetering tot en met de aanbesteding aan een aannemer

Najaar 2023 t/m voorjaar 2024

Uitvoering dijkverbetering

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes