Project

Dijkverbetering Vreelandseweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Vreelandseweg in de gemeente Wijdemeren is op sommige plaatsen te laag. De theoretische dijk ligt ter hoogte van de rijweg, zie onderstaande figuur voor een schematische dwarsdoorsnede van de situatie. Op deze locatie is de dijk getoetst op hoogte. Het dijktraject is niet overal hoog genoeg om het water uit de Vecht tegen te houden. Omdat de bovenkant van de rijweg erg laag ligt is dit dijktraject afgekeurd. Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt Waternet een dijkverbeteringsplan op waarin de keuze en uitwerking van de dijkverbetering wordt beschreven. Waarna deze is vastgesteld volgt de planning en communicatie van de uitvoering.

Figuur 1: Schematische dwarsdoorsnede dijk

Op onderstaande foto’s is een impressie weergegeven van de huidige situatie.

Figuur 2: Impressie van de huidige situatie foto’s gemaakt op 06-09-2019

Wat gaat er gebeuren?

Voor de dijkverbetering is een dijkverbeteringsplan nodig. In dit plan wordt uiteen gezet welke mogelijke dijkverbeteringsvarianten zijn onderzocht. In dit plan wordt het meest kansrijke alternatief gepresenteerd en voorzien van een ontwerptekening. Nadat het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgesteld en ter inzage is gelegd aan de omgeving en belanghebbenden, wordt het vastgesteld.

Op onderstaande afbeelding is aangegeven welk deel van de dijk verbetert moet worden. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Figuur 3: De rode lijn is het te verbeteren traject van de Vreelandseweg

Planning

Het ontwerp dijkverbeteringsplan ligt van dinsdag 19 november 2019 tot en met maandag 30 december ter inzage. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht onder aan de site.

De ontwikkelingen in de woonwijk Nedervecht en de wegreconstructie van de Vreelandseweg worden afgestemd op de dijkwerkzaamheden van Waternet. Hierdoor is het op dit moment nog niet te voorspellen wanneer de uitvoering zal gaan starten.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?

Werkzaamheden aan de dijk kunnen tot overlast leiden, doordat delen van de dijk worden opgehoogd of aangevuld met klei. Ook kunnen er objecten verwijderd worden, die nadelig zijn voor de dijkveiligheid. De werkzaamheden zijn met de eigenaar of gebruikers in een persoonlijk gesprek afgestemd.

Contact

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met André van Steijn, Projectleider, via telefoonnummer: 06-29 07 52 35 of per mail: vreelandseweg@waternet.nl