Project

Dijkverbetering Vreelandseweg

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Vreelandseweg in de gemeente Wijdemeren is op sommige plaatsen te laag. De theoretische dijk ligt ter hoogte van de rijweg, zie onderstaande figuur voor een schematische dwarsdoorsnede van de situatie. Het dijktraject is niet overal hoog genoeg om het water uit de Vecht tegen te houden. Omdat de bovenkant van de rijweg erg laag ligt, is dit dijktraject afgekeurd. Namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt Waternet een dijkverbeteringsplan op waarin de keuze en uitwerking van de dijkverbetering wordt beschreven. Als het dijkverbeteringsplan is vastgesteld door het bestuur van het waterschap volgt meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

 

Figuur 1: Schematische dwarsdoorsnede dijk

Op onderstaande foto’s is een impressie weergegeven van de huidige situatie.

Figuur 2: Impressie van de huidige situatie foto’s gemaakt op 06-09-2019

Wat gaat er gebeuren?

Voor de dijkverbetering is een dijkverbeteringsplan nodig. In dit plan wordt uiteengezet welke mogelijke dijkverbeteringsvarianten zijn onderzocht. In dit plan wordt het meest kansrijke alternatief gepresenteerd en voorzien van een ontwerptekening. Nadat het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgesteld en ter inzage is gelegd aan de omgeving en belanghebbenden, wordt het vastgesteld door het bestuur van het waterschap.

Op onderstaande afbeelding is aangegeven welk deel van de dijk verbeterd moet worden. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Figuur 3: De rode lijn is het te verbeteren traject van de Vreelandseweg

Planning

De ontwikkelingen in de woonwijk Nedervecht en de wegreconstructie van de Vreelandseweg worden afgestemd op de dijkwerkzaamheden van Waternet. Hierdoor is het op dit moment nog niet te voorspellen wanneer de uitvoering zal gaan starten.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?

Werkzaamheden aan de dijk kunnen tot overlast leiden, doordat delen van de dijk worden opgehoogd of aangevuld met klei. Ook kunnen er objecten verwijderd worden, die nadelig zijn voor de dijkveiligheid. De werkzaamheden zijn met de eigenaar of gebruikers in een persoonlijk gesprek afgestemd.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes