Project

Dijkverbetering Nigtevechtseweg

Wordt aan gewerkt

Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de voorbereiding van de dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid in Vreeland om de dijk voor 30 jaar weer veilig te maken. Het gaat om de Nigtevechtseweg in de gemeente Stichtse Vecht.

De dijk die we gaan verbeteren (beschreven van zuid naar noord) begint bij de straat Duinkerken naast de provinciale weg N201, gaat over in de Boterweg en de Nigtevechtseweg (tot aan huisnummer 31).

Storing: De updates openen niet als u erop klikt. Wilt u meer lezen? Ga met uw muis naar de update en klik op de rechtermuisknop. Klik vervolgens op “Koppeling op een nieuw tabblad openen”. Onze excuses voor het ongemak. We werken aan een oplossing.

Nigtevechtseweg.png

Waarom moet de dijk verbeterd worden? 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. De dijken
moeten veilig zijn zodat u droge voeten houdt. De dijk Nigtevechtseweg Zuid voldoet op sommige stukken niet aan de veiligheidseisen. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet plaatselijk wel verbeterd worden om aan de gestelde eisen te voldoen. Zo bieden de dijken ook in de toekomst voldoende veiligheid.

Welke stappen doorlopen we? 

Onderzoeken en meten van de dijk

Voordat we de dijk verbeteren, doen we verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook meten we de dijk en omgeving nauwkeurig op, zodat we weten op welke locaties wij de dijken moeten verhogen en/of moeten verstevigen.

In gesprek met gebruikers van de dijk

We gaan in gesprek met gebruikers van de dijk om een beeld te krijgen van wat het betekent om aan de Nigtevechtseweg Zuid te wonen en deze te gebruiken. De informatie uit de onderzoeken en gesprekken gebruiken we voor het bepalen van verschillende mogelijkheden om de dijk te verbeteren. Als we weten hoe we de dijken gaan verbeteren, dan kunnen we ook meer vertellen over wat dat betekent voor bewoners.

Nota van Uitgangspunten

Met de informatie uit de onderzoeken en gesprekken stellen we een Nota van Uitgangspunten op. De Nota van Uitgangspunten is een rapport waarin wij de situatie voor het dijkontwerp vaststellen. Hierin beschrijven wij wat de huidige situatie is, wat wij willen bereiken en welke uitgangspunten belangrijk zijn om tot een dijkontwerp te komen. Deze uitgangspunten staan centraal tijdens het project. Met de Nota van Uitgangspunten is het duidelijk waaraan het project moet voldoen.  

Variantennota

Zodra het bestuur de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld, onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn om de dijk te verbeteren en toekomstbestendig te maken. De verschillende varianten worden in de Variantennota uitgewerkt en afgewogen. Wij voeren met alle betrokkenen een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek laten wij u de varianten zien en bespreken wij wat dit voor u / uw perceel (stuk grond) betekent. Ook kunt u tijdens dit gesprek uw wensen aangeven. Wij beoordelen welke wensen wel en niet meegenomen worden in het project. Hiervan ontvangt u een terugkoppeling. De wensen die wij meenemen, verwerken wij in het ontwerp. In de Variantennota wordt een voorkeursvariant voorgesteld.  

Ontwerp dijkverbeteringsplan

Nadat het bestuur de Variantennota en de voorkeursvariant heeft vastgesteld, maken wij het ontwerp. De uitgewerkte voorkeursvariant(en) staan in het ontwerp-dijkverbeteringsplan. In dit plan staat hoe we de dijk willen verbeteren, welke varianten zijn onderzocht, welke kansen en knelpunten er zijn, op welke wijze er rekening wordt gehouden met natuur, cultuurhistorie en landschap.

Uw mening geven

Als het bestuur het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft vastgesteld wordt het ter inzage gelegd. Bewoners en andere betrokkenen kunnen het plan onder andere online bekijken. Zij hebben zes weken om hun mening te geven via een zienswijze. Een zienswijze is een idee, opmerking of advies op het plan gericht aan het  bestuur. 

Definitief dijkverbeteringsplan

Het projectteam bekijkt alle zienswijzen en past het plan mogelijk nog aan. Het definitieve dijkverbeteringsplan gaat dan opnieuw naar het bestuur ter goedkeuring. Tegelijk met de definitieve vaststelling van het plan, ontvangen de mensen die een zienswijze hebben ingediend een antwoord van het bestuur. Bent u het niet eens met het definitieve plan, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank tegen dit besluit.  

Uitvoering

Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Planning

Voorjaar 2022

Onderzoeken (landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk

Midden 2022

In gesprek met gebruikers van de dijk

Nota van Uitgangspunten voorleggen aan het bestuur van het waterschap

1e kwartaal 2023

Informatieavond

Gesprekken met bewoners over schetsontwerp en wat die betekenen voor bewoners

Uitwerken van een variantennota met voorkeursvariant

Najaar 2023

Ontwerp varianten uitwerken

Voorkeursvariant bespreken met bewoners

Uitwerken ontwerp-dijkverbeteringsplan

Eind 2023

Ontwerp-dijkverbeteringsplan voorleggen aan het bestuur van het waterschap en inspraakperiode voor bewoners

Voorjaar 2024

Eventuele zienswijzen worden behandeld en waar mogelijk passen we het ontwerp-dijkverbeteringsplan aan

Zomer 2024

Definitief vaststellen van het dijkverbeteringsplan door het bestuur van het waterschap

Eind 2024

Tijdens keukentafelgesprekken afspraken maken met bewoners over details

Uitvoering dijkverbeteringsplan, start werkzaamheden

De dijk en uw perceel

Als u wilt weten waar de dijk precies ligt ten opzichte van uw perceel, kijk dan in de legger:

  1. Ga naar de legger van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
  2. Klik op ‘Legger bekijken’
    Venster verschijnt met Kaartlagen behorend bij de regelgeving van het waterschap.
  3. Vul in de zoekbalk (rechtsboven) uw adres in en druk op Enter.
    Nu verschijnt een kaart waarop is aangegeven waar de dijk precies ligt. De kernzone en de Binnenbeschermingszone.

In de legger die het waterschap volgens de Waterwet heeft opgesteld, is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen naar vorm, afmeting en constructie. De legger omschrijft dus hoe de waterkering eruit zou moeten zien. Dat hoeft niet altijd overeen te komen met de feitelijke situatie buiten, bijvoorbeeld omdat de waterkering nog versterkt moet worden. Meer informatie over de legger.

De legger beschrijft niet alleen de fysieke toestand waarin de waterkering zou moeten verkeren. In de legger worden ook de zones aangegeven waarin de waterkering wordt verdeeld. Deze zones zijn van groot belang en hebben eigen regels. Er zijn regels voor wat je als bewoner of bedrijf wel en niet mag doen in en bij water, dijken en gemalen. Zo houden we het watersysteem veilig. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Meer informatie over de Keur

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes