Project

Waterbodemsanering Kostverlorenvaart, deel Wittenkade

Wordt aan gewerkt

Het waterschap laat onderzoeken waar precies en hoeveel de waterbodem vervuild is en of het mogelijk is om deze vervuiling aan te pakken. De waterbodem rond de Kostverlorenvaart, deel Wittenkade is vervuild door (scheeps)industrie van vroeger. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de vervuilde waterbodem niet schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Voor planten en dieren die in het water leven, kan de vervuilde bodem wel schadelijk zijn. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Daarom gaat Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoeken waar precies en hoeveel de waterbodem vervuild is en of het mogelijk is om deze vervuiling aan te pakken.

IMG_1360.jpg

Om welke locaties gaat het?

We onderzoeken waterbodem en kades op de volgende locaties:

DT - WAT046 - Infographic Kostverlorenvaart DIGI Kaart v4 (1).jpg

Waarom onderzoeken wij de waterbodem?

Uit eerdere onderzoeken is bekend dat de waterbodem niet schoon is. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid van mensen, maar wel voor het leven van planten en dieren in het water. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Om meer te weten te komen over de vervuilde waterbodem en om te bepalen of we deze vervuiling aan kunnen pakken, hebben we onderzoek gedaan.

DT - WAT046 - Infographic Kostverlorenvaart DIGI Doorsnede v4 (1).jpg

Wat gaan wij onderzoeken?

We willen graag meer weten over de mate en omvang van de vervuiling. Daarom hebben we monsters laten nemen van de waterbodem. De monsters werden genomen vanaf een bootje op het water. Hierdoor weten we hoe dik de vervuilde laag is en waar de waterbodem precies vervuild is. 

We onderzoeken ook de staat van de kades. De staat van de kades is van belang om te bepalen of we verontreinigde grond/bagger kunnen verwijderen zonder stabiliteitsverlies van de kade. Voor dit onderzoek gaan we de betreffende eigenaren van de kades persoonlijk benaderen.

Hoe komt het dat het gebied is vervuild?

Vroeger waren er veel scheepswerven en aanverwante fabrieken of bedrijven in het gebied waar nu mensen wonen. Schepen werden bijvoorbeeld waterdicht gemaakt met teer en touw (breeuwen). Door deze oude scheepsindustrie is de bodem en de waterbodem in de gracht verontreinigd. De bodemverontreiniging op het vasteland is afgedekt, maar die in de waterbodem niet. De vervuiling bestaat uit teer- en olieproducten en in mindere mate uit zware metalen (van verf of legeringen).

Is deze vervuiling schadelijk voor de gezondheid?

De verontreinigde waterbodem heeft geen directe gevolgen voor de gezondheid, maar het is beter om contact te vermijden. 

De GGD Amsterdam raadt het zwemmen in de kanalen rond Prinseneiland en het Westerdok af

De waterbodem is in dit gebied verontreinigd. Mensen kunnen tijdens het zwemmen de bodem omwoelen, vooral op plekken waar het minder diep is. Schadelijke stoffen uit de bodem kunnen zo in het water terechtkomen. En zwemmers kunnen in aanraking komen met verontreinigd bodemslib. Bijvoorbeeld doordat het slib in contact komt met de huid, of door het per ongeluk inslikken van water. Dit kan negatieve effecten hebben op de gezondheid.

De kanalen zijn bovendien geen aangewezen zwemwater waardoor de waterkwaliteit niet regelmatig wordt gecontroleerd op microbiële verontreiniging. In niet-gecontroleerd water is de kans groter dat zwemmers met ziekteverwekkers (virussen, bacteriën of parasieten) of blauwalg in aanraking komen.

Kan er na de sanering in het water worden gezwommen?

Het doel van de sanering is het werken aan schoon water en het wegnemen van de risico’s. Dit betekent niet dat het water na sanering voldoet aan zwemwaterkwaliteit. Na de sanering worden de mogelijkheden om recreatie te ondersteunen besproken met de verantwoordelijke overheden.

Planning

Aanvullende Onderzoek waterbodem

Februari 2023 t/m juni 2023

Opstellen saneringsplan

Najaar 2023

Plan van aanpak ter besluitvorming algemeen bestuur waterschap          

Najaar 2023

Wat zijn de vervolgstappen?

Nu de resultaten uit het waterbodemonderzoek bekend zijn, starten we met een saneringsplan per gebied. In het saneringsplan kijken we hoe we de humane, ecologische en verspreidingsrisico’s kunnen beheersen. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het verwijderen van slib en afdekken van vervuilde slib of grond. In dit plan werken wij uit waar en hoe de waterbodem gesaneerd kan worden met de beschikbare financiële middelen.

Welke factoren zijn van invloed op het saneringsplan?

Mate van verontreiniging, of de kademuur eventuele afgraving aankan, de omgeving, beschikbare ruimte, kosten in verhouding tot het budget, ecologie. Het is uitzoeken welke methode het beste zou werken.

Wanneer kunnen we aan de slag?

De saneringsplannen leggen we in het najaar voor aan het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het bestuur neemt een besluit. Als zij akkoord gaat met de aanpak, dan zou de sanering in de winter van 2024-2025 kunnen starten.