Project

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in Holland Sticht Voorburg Oost? Dat zetten we in een watergebiedsplan. In dit plan staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit.

Kerngegevens
Gebied De polders Holland, Sticht Voorburg en ‘t Honderd Oost en Breukelen Noord
Provincie Utrecht
Gemeente De Stichtse Vecht
Oppervlakte 780 hectare
Status planfase
Laatste update  oktober 2019

Wat is een watergebiedsplan?

Wij onderzoeken de watersituatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om voldoende aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar wat het water betekent voor de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie op het water. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De periode 2016 -2018 hebben we benut om de watersituatie te analyseren, problemen en oplossingen op te halen uit het gebied en maatregelen uit te werken. In deze periode zijn een tweetal bewonersavonden gehouden. Op deze avonden konden bewoners hun mening geven over de situatie en de maatregelen. Deze reacties zijn gebruikt bij het maken van een ontwerp-watergebiedsplan. In november 2018 is het ontwerp Watergebiedsplan vastgesteld.

Wat is het resultaat?

Op 19 september 2019 hebben we het definitieve watergebiedsplan vastgesteld. Daarbij stelden we ook de peilbesluiten, leggerwijzigingen en besluit peilafwijkingen voor hoogwatervoorzieningen en de nodige waterinrichtingsmaatregelen vast. In 2020 starten we met de werkzaamheden.

Heeft u als belanghebbende een zienswijze ingediend en bent u het niet eens met de aanpassing in het plan?  Dan kunt u tegen het besluit tot vaststelling van het watergebiedsplan en de peilbesluiten beroep instellen. U kunt dit doen door een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam in te dienen. U vindt alle documenten op www.overheid.nl

Vragen of ideeën?

Stuur dan een e-mail naar carola.hesp01@waternet.nl.