Project

Watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag

Kerngegevens
Gebied Osdorperbinnenpolder-Laag
Provincie Noord-Holland
Stadsdeel Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
Status afgerond
Laatste update november 2016

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 29 november 2012 het watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag vastgesteld. Deze polder ligt in Amsterdam Nieuw-West en is ruim 200 hectare groot. Het plan bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

Ter inzage

Het vastgestelde plan ligt van 13 december 2012 tot 17 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het plan vanaf 13 december 2012 inzien op:

  • het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam
  • het stadsdeelkantoor Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam

Het plan (hoofdrapport en kaartenboek) en het verslag van inspraak zijn ook te downloaden onder aan deze pagina, net als de bekendmaking die op 12 december 2012 is gepubliceerd in de Westerpost.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende zes weken (van 13 december tot 17 januari 2013) na bekendmaking van het vastgestelde plan, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen via de internetsite http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U dient daarvoor wel te beschikken over een DigiD (elektronische handtekening).

Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en is daarom een projectplan als bedoeld in artikel 5.4. Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor een in te stellen beroep betekent dit onder meer dat de gronden van het beroep vóór het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend.

Waarom dit watergebiedsplan?

Er waren belangrijke redenen om het plan op te stellen.

  • Er zijn twee ruimtelijke ontwikkelingen die veel effect hebben op het watersysteem: de realisatie van Tuinen van West door het Stadsdeel en de aanleg van de Westrandweg door Rijkswaterstaat
  • Het peilbesluit van de polder is meer dan 10 jaar oud. Volgens de wet moet een peilbesluit eens in de 10 jaar worden herzien
  • Het plangebied is nog niet getoetst aan de normen voor wateroverlast uit het Nationaal Bestuursakkoord Water

Een watergebiedsplan komt tot stand in een aantal stappen.

Meer informatie

Voor nadere informatie over het watergebiedsplan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet via 0900 93 94 (geen extra belkosten) en vragen naar mevrouw L. Hersbach.