Project

Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

Wordt aan gewerkt

Water en groen in de Horstermeerpolder 

Kerngegevens
Polder Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder 
Provincie Noord-Holland
Gemeente Wijdemeren
Oppervlakte 710 hectare
Status uitvoering
Laatste update februari 2017

Stand van zaken

Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder, dat bestaat uit peilbesluiten en waterinrichtingsmaatregelen, vastgesteld. Juridische procedures hebben tot gevolg gehad dat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Sinds 1 februari 2017 zijn alle procedures afgerond en daarom starten we binnenkort met voorbereidende werkzaamheden. Het peilbesluit is een besluit in de zin van artikel 5.2 Waterwet en van toepassing op de volgende polders:

 • Horstermeerpolder
 • Meeruiterdijkse polder

De waterinrichtingsmaatregelen zijn projectplannen in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Het peilbesluit en het besluit tot vaststellen van de projectplannen zijn voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb).

Waarom is dit peilbesluit genomen?

De Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg is een voormalig meer, dat aan het eind van de 19e eeuw is drooggemalen. Centraal in de polder liggen veel woningen en bedrijven; de rand bestaat vooral uit agrarisch- en natuurgebied. De Meeruiterdijkse polder grenst aan de Horstermeerpolder en bestaat vooral uit agrarisch gebied. Voor natuur is een ander peil nodig dan voor bebouwing. Daarom zijn er in de Horstermeerpolder verschillende waterpeilen. Het doel van het peilbesluit was het vastleggen van de huidige situatie van de peilen en de peilgebieden. Daarnaast zijn er maatregelen uitgewerkt voor eenmalig groot onderhoud van het watersysteem.

Achtergrondinformatie

Het vorige peilbesluit van de Horstermeerpolder dateerde uit 1960 en onderscheidde voor de hele polder maar één peilgebied. Een van de redenen om deze polder niet mee te nemen bij de eerste ronde van watergebiedsplannen was het nog lopende gebiedsproces in de Horstermeerpolder. Het vorige peilbesluit voor de Meeruiterdijkse polder dateerde uit 2000. Zowel bestemmingen, grondeigendommen als sommige peilen zijn veranderd.

Peilbesluit en waterinrichtingsmaatregelen

We stellen de peilen in nadat we de waterinrichtingsmaatregelen hebben uitgevoerd. Via www.overheid.nl (U verlaat deze site) maken we bekend wanneer het peilbesluit in werking treedt.

Inzien van stukken

Het peilbesluit en het verslag van de inspraak kunt u downloaden onder aan de pagina.

Peilbesluit

 Hoe ziet het peilbesluit eruit? De belangrijkste maatregelen uit het plan vindt u hieronder: 

 • Een peilbesluit voor het plangebied

  Volgens de bestuurlijke afspraken uit 2010 is dit zo veel mogelijk gebaseerd op de huidige situatie van de peilen en peilgebieden;

 • Maatregelen ter vermindering van peilfluctuaties

  Om peilfluctuaties  te verminderen, is het nodig het gemaal te moderniseren en aan te passen aan de nieuwste technieken;

 • Maatregelen die nodig zijn om de peilen te kunnen instellen of te handhaven 

  In het Natura2000-gebied in de Horstermeerpolder vormt de huidige peilopzet van ca. 15 centimeter in de afgedamde sloten de basis voor het nieuwe peilbesluit. De sloten worden onderling verbonden en tot één peilgebied samengevoegd;

 • Eenmalig groot onderhoud

  Enkele voorbeelden hiervan zijn het dichten van lekken in het ANKO-bemalingsgebied, het verwijderen van oude stuwen die niet meer functioneren en het herstellen van enkele beschadigde slootoevers.

Alle verdere informatie vindt u in het peilbesluit. Het peilbesluit bestaat uit drie documenten:

 1. Het hoofdrapport met daarin een samenvatting en de juridische tekst van het peilbesluit;
 2. Het achtergrondrapport met daarin een uitgebreide toelichting op het peilbesluit;
 3. Een kaartenbundel van in totaal 16 kaarten.

U vindt deze documenten onderaan deze pagina.

Waternet bereidt de instelling van het peilbesluit voor en voert de waterinrichtingsmaatregelen uit.

Planning en uitvoering besluit

In 2017 bereiden we de maatregelen uit het watergebiedsplan voor en vragen we de benodigde vergunningen aan. In 2018 voeren we de meeste maatregelen uit. U leest meer op de website van Waternet.

Uitvoering watergebiedsplan Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder op waternet.nl

Tegelijk met de uitvoering van het peilbesluit werkt Waternet ook aan de verbetering van de dijk van de Horstermeerpolder.

 

Andere projecten in de buurt

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht haalt met de ozoninstallatie in combinatie met actiefkool 80% van de medicijnresten uit het rioolwater op de rioolwat...

Lees meer

Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de voorbereiding van de dijkverbetering Nigtevechtseweg Zuid in Vreeland om de dijk voor 30...

Lees meer

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer