Project

Schoonmaken rivier de Vecht

Afgerond project

In de loop der jaren is de Vecht vervuild geraakt door lozingen en intensief gebruik van de rivier. Om er voor te zorgen dat het water en de natuur zich in de toekomst beter kan ontwikkelen, was het nodig dat de Vecht werd schoongemaakt. Het waterschap gaf Waternet opdracht om de Vecht en enkele zijwateren schoon te maken.

In vier jaar is ruim 2,5 miljoen kuub vervuild slib uit de Vecht gebaggerd. Dat zijn ongeveer 5.000 volle binnenvaartschepen. Ook de Weespertrekvaart, Gaasp en Smalweesp zijn schoongemaakt.

De resultaten van deze grote schoonmaak:

  • betere waterkwaliteit
  • schonere leefomgeving voor mens en dier
  • meer soorten water- en oeverplanten
  • verbeterde doorvaart

Meer over de achtergrond van dit project

Lees meer over het project schoonmaken van de Vecht in De grote schoonmaak van de Vecht, Eens, maar nooit weer... waarin opgedane kennis en ervaring van dit project zijn gebundeld.

Voorzichtig herstel waternatuur rivier de Vecht

De natuur langs de Vecht, maar ook onder water, begint zich langzaam te hertellen. Op enkele plaatsen zijn nu ook onderwaterplanten aangetroffen en dat is een belangrijk teken dat het beter gaat. En ook de natuurvriendelijke oevers met oever- en drijfplanten langs de Vecht doen het goed.

Maar we zijn er nog niet. Tussen Maarssen en Loenen zijn er steile oevers met veel golven. Hier zien we dat de natuurontwikkeling nog achter blijft. Samen met de gemeente Stichtse Vecht zoeken we naar een oplossing.

Ballastgat

Het waterschap heeft de natuur op sommige plekken een handje geholpen. Zo is het Ballastgat, een oude vuilstortlocatie bij Hinderdam, in 2015 afgedekt met een laag schoon zand en langs de randen ondieper gemaakt. Het licht kan daar op de bodem komen en zo kunnen waterplanten beter groeien. Er zijn kooien (tegen vraat) geplaatst met waterplanten er in. Nu, twee jaar later, zien we dat de waterplanten zich zowel binnen als buiten de kooien goed ontwikkelen.

Vecht schoon houden

Waternet beheert de Vecht namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Omdat de Vecht nu goed op diepte is, is baggeren  voorlopig niet nodig. We maaien wel regelmatig de natuurvriendelijke oevers en  we  verwijderen het drijfvuil. Ook controleert Waternet op vaarsnelheid. Te hoge vaarsnelheid zorgt voor te veel golfslag. Dit geeft overlast, is slecht voor de waterkwaliteit en waterplantengroei, en zorgt voor erosie van oevers.

Restauratieplan Vecht

Het waterschap werkt sinds 1996 aan het restauratieplan van de Vecht samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies Noord-Holland en Utrecht. De rivier die loopt van Utrecht tot Muiden was sterk vervuild, omdat fabrieken er vroeger veel (chemisch) afval in loosden. Daarnaast waren er meerdere vuilstortlocaties die in open verbinding stonden met de Vecht. En ook het riool kwam op de Vecht uit.

Woningen en woonboten zijn nu op het riool aangesloten en de rioolzuiveringsinstallaties lozen minder vervuilende stoffen. Als sluitstuk is de Vecht gebaggerd. Voormalig vuilstortplaats ’t Slijk, een zijwater van de Vecht, wordt binnenkort ook schoongemaakt. De bodem krijgt een laag zand en wordt daarna afgedekt. Zo kan het vuil zich niet verspreiden. Er ligt nu een tijdelijke onderwaterdrempel. Die voorkomt dat de vervuilde bagger in ’t Slijk zich naar de Vecht verspreidt.

Fietsroutes langs de Vecht

Wist u dat het waterschap twee mooie fietsroutes voor u heeft uitgestippeld langs de Vecht? Deze fietsroutes zijn een ontdekkingstocht langs de rijke geschiedenis van het waterbeheer in de Vechtstreek. De eerste route (noord) vertrekt vanuit Vreeland en is 48 kilometer lang. De tweede route (Zuid) vertrekt vanuit Utrecht en is 52 kilometer lang. De routes voeren u langs de oevers van de Vecht, door veenweidegebieden en plassen. Maar ook langs sluizen en forten, molens en gemalen, kortom u ziet het cultuurhistorisch erfgoed van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.