Watervergunning, aanvraag

De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten gaan op in één watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is, veelal kan dan met een melding worden volstaan. Het is dan ook verstandig vooraf contact met de gemeente of het bevoegde gezag op te nemen of vooroverleg aan te vragen. Een bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn.

Sinds 1 april 2012 kunt u een aanvraag voor een watervergunning of een melding van werkzaamheden ook indienen via het Omgevingsloket Online: http://www.omgevingsloket.nl/. Vraag bij complexe werkzaamheden altijd een zogeheten ‘vooroverleg’ aan. Dat bespoedigt de verdere verwerking van uw aanvraag. Als u via http://www.omgevingsloket.nl/ bijlagen/bestanden meestuurt (upload), zorg er dan voor dat er geen spaties staan in de namen van die bijlagen / bestanden. 

Overige vergunningen

Het kan zijn dat u voor de geplande werkzaamheden of activiteiten, op grond van andere wetten of regels, ook nog andere vergunningen nodig hebt; bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning op grond van de Wabo (voorheen bouwvergunning). Uw gemeente kan u hierover informeren.

Aanpak

U dient de aanvraag voor een watervergunning in bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden of rechtstreeks bij Waternet. Dat doet u met het bijbehorende formulier. Het formulier bevat algemene vragen die altijd moeten worden beantwoord en vragen die alleen van toepassing zijn als bepaalde activiteiten worden uitgevoerd.

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waardoor geen watervergunning nodig is en veelal met een melding kan worden volstaan. Het is dan ook verstandig vooraf contact met Waternet op te nemen of vooroverleg aan te vragen, want als blijkt dat u voor de activiteit een watervergunning nodig hebt, kan de behandeling van de aanvraag 8 tot 16 weken duren.

Aanvragen watervergunning

Aanvraag watervergunning (pdf, 331 kB)