Bronnering en grondwatersanering, watervergunning

U wilt grondwater uit de bodem halen en lozen als gevolg van bodemsaneringen, bouwen of het leggen van leidingen? Dan heeft u een vergunning nodig van het waterschap.

Overige vergunningen

Het kan zijn dat u voor de geplande werkzaamheden of activiteiten, op grond van andere wetten of regels, ook nog andere vergunningen nodig hebt; bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning op grond van de Wabo. Uw gemeente kan u hierover informeren.

Sinds april 2012 kunt u een aanvraag voor een watervergunning of een melding van werkzaamheden ook indienen via het Omgevingsloket Online: http://www.omgevingsloket.nl/. Vraag bij complexe werkzaamheden altijd een zogeheten ‘vooroverleg' aan. Dat bespoedigt de verdere verwerking van uw aanvraag.

ls u via http://www.omgevingsloket.nl/ bijlagen/bestanden mee stuurt (upload), zorg er dan voor dat er geen spaties staan in de namen van die bijlagen / bestanden.

Voorwaarden

U vraagt een watervergunning aan als u grondwater uit de bodem wilt halen en lozen als gevolg van bodemsaneringen, bouwen en/ of het leggen van leidingen.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met de uitvoeringsorganisatie van het waterschap: Waternet. Dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op. De medewerkers van Waternet denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Aanpak

U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente of rechtstreeks bij Waternet. Dit doet u met het bijbehorende formulier. Waternet beoordeelt namens het waterschapsbestuur of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een watervergunning wordt verleend, is er een bezwaarprocedure.

Levertijd

De maximale proceduretermijn is zes maanden.