Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning

U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater. Hiervoor heeft u een toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u toestemming krijgen van de provincie.

Sinds 1 april 2012 kunt u een aanvraag voor een watervergunning of een melding van werkzaamheden ook indienen via het Omgevingsloket Online: http://www.omgevingsloket.nl/ (U verlaat deze site). Vraag bij complexe werkzaamheden altijd een zogeheten ‘vooroverleg' aan. Dat bespoedigt de verdere verwerking van uw aanvraag. Als u via http://www.omgevingsloket.nl/ (U verlaat deze site) bijlagen/bestanden meestuurt (upload), zorg er dan voor dat er geen spaties staan in de namen van die bijlagen / bestanden.

Overige vergunningen

Het kan zijn dat u voor de geplande werkzaamheden of activiteiten, op grond van andere wetten of regels, ook nog andere vergunningen nodig hebt. Uw gemeente kan u hierover informeren.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater.
 • U wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening.
 • U wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag.
 • Uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter.
 • U voldoet niet aan de algemene regels van het waterschap.
 • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Bevoegd gezag

Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie. In onderstaande tabel kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie

 • Industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter.
 • Openbare drinkwatervoorziening
 • Koude/ warmte opslag

Waterschap

 • Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter
 • Bronbemalingen
 • Beregening
 • Grondwateronttrekkingen voor saneringen

Melding of vergunning

Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding

Het waterschap kan zogenaamde algemene regels hebben opgesteld. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning

Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Aanpak

De uitvoerende taak van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt verricht door Waternet. U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente of rechtstreeks bij Waternet. Dit doet u met het bijbehorende formulier. Waternet beoordeelt namens het waterschap of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een watervergunning wordt verleend, is er een bezwaar- of zienswijzenprocedure.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.