Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen

Wordt aan gewerkt

In het vastgestelde watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en een goede waterkwaliteit in de Hollands Ankeveense polder, de Stichts Ankeveense polder en de Spiegel- en Blijkpolder. We zijn nu volop bezig met het uitvoeren van deze maatregelen.

Kerngegevens
Gebied Spiegel- en Blijkpolder, Hollands Ankeveense polder, Stichts Ankeveense polder
Provincie Noord-Holland
Gemeente Wijdemeren
Oppervlakte 1331 hectare
Status In uitvoering, deels gerealiseerd
Laatste update februari 2022

Wat hebben we gedaan?

Eind 2018 is het watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen vastgesteld. Verbetering van de waterkwaliteit en waternatuur en een nieuw peilbesluit (onder andere voor de landbouw) zijn de belangrijkste redenen voor het maken van dit plan voor de Spiegel- en Blijkpolder, Hollands Ankeveense polder en Stichts Ankeveense polder. Het doel is het realiseren van een duurzaam watersysteem met schoon en voldoende water, waar mensen ook van kunnen genieten. Om dat te bereiken heeft het waterschap in het watergebiedsplan een aantal waterinrichtingsmaatregelen opgenomen.

Wat zijn we aan het doen en waarom?

Voor schoon water zijn er maatregelen nodig in alle drie de polders, omdat het water in de huidige situatie niet schoon genoeg is volgens de Europese afspraken en de ecologische waarde zelfs achteruitgaat. De belangrijkste oorzaak is dat het water te voedselrijk is, met name vanwege  een te hoge fosfaatbelasting. De maatregelen zijn  er dan ook vooral  op gericht om de fosfaatbelasting te verminderen. Dat gebeurt door de verschillende fosfaatbronnen aan te pakken en door fosfaatrijk water af te leiden van de  kwetsbare natuurgebieden. Dit is de  belangrijkste voorwaarde  voor een duurzaam  herstel van  de  waterkwaliteit in de drie polders.  Naast aanpakken van de fosfaatbelasting kan het nodig blijken om ook andere factoren aan te  pakken. Denk aan de grote hoeveelheid van brasem in het water, onvoldoende  waterdiepte, een voedselrijke bodem, te  weinig  kwelwater en vraat door ganzen en kreeften. 

Voor voldoende  water zijn  er maatregelen nodig omdat de  graslanden in  de Spiegelpolder te  nat zijn in  het  voorjaar. Het waterschap maakt daar een apart peilgebied met een lager peil. In het oostelijk  deel van de  Hollands Ankeveense polder maakt het  waterschap  een apart peilvak met een flexibel  peil,  waardoor de kwel  uit de  ondergrond meer invloed zal krijgen,  wat belangrijk is voor de kwelgebonden  natuur terplekke. In de rest  van het gebied  blijft het peil gelijk.

Maatregelen 2.png

Locatie maatregelen Noordelijke Vechtplassen

Onderdeel van Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Een aantal maatregelen uit het watergebiedsplan is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (U verlaat deze site). Deze aanpak is een gezamenlijk programma van 21 partijen, die in 2017 de intentie uitgesproken hebben om een groot aantal problemen in dit gebied samen aan te pakken. Overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers werken samen aan een kwaliteitsverbetering van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de leefomgeving. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Klantenservice van Waternet via 0900-9394 en vraag naar Edwin van der Veen of Janneke Klein. Of stuur een e-mail naar [email protected] of [email protected].


 

Een verkenning van het gebied

In dit filmpje laten we het gebied bij Ankeveen en de Spiegelplas zien. In het landschap kunt u de petgaten zien waar vroeger turf gewonnen is. Ook ziet u hoe het landschap er onder water uitziet. We geven uitleg over de waterkwaliteit en de planten en dieren die er leven.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Documenten

U vindt alle relevante documenten op overheid.nl (U verlaat deze site)

Updates

Andere projecten in de buurt

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht haalt met de ozoninstallatie in combinatie met actiefkool 80% van de medicijnresten uit het rioolwater op de rioolwat...

Lees meer

De dijk langs de ’s Gravelandschevaart en de Karnemelksloot is te laag. Deze dijk ligt in de Hilversumse Meent, ten noordwesten van Hilversum en ten w...

Lees meer

Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om bodemdaling tegen te gaan.

Lees meer

In de Horstermeer is een deel van het grondwater te zout. Dat is niet goed voor planten en dieren in de buurt. We willen daar iets aan gaan doen.

Lees meer