Project

Toekomstige ontwikkeling Vinkeveense Plassen

In samenwerking met:

De gemeente De Ronde Venen werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Hierin staat welke nieuwe keuzes de gemeente maakt met het gebied. Dat doen ze samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap is namelijk verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied.

Kerngegevens:
Gebied: Vinkeveense Plassen
Gemeente: De Ronde Venen
Status: planfase
Laatste update: maart 2017

Wat gaan we doen? 

We maken samen met de gemeente goede afspraken en regels. Die leggen we goed vast. We laten ook een Milieu Effect Rapportage (MER) maken. In een Milieu Effecten Rapportage staat wat de effecten van de plannen op het milieu kunnen zijn.

Wat wil het waterschap?

In de Vinkeveense Plassen liggen veel legakkers. Dat zijn smalle stroken land waar men vroeger turf legde om te drogen. Deze legakkers geven het gebied haar unieke uiterlijk. Die willen we voor de toekomst bewaren. Wat we doen:

  • We zorgen dat er in het gebied recreatie mogelijk is, zoals varen, vissen, duiken en zwemmen;
  • We kijken of er meer recreatie mogelijk is;
  • We zorgen dat de kwaliteit van het water goed is. Bijvoorbeeld door de groei van algen tegen te gaan;
  • De dijken in het gebied moeten veilig genoeg blijven;
  • We moeten ervoor zorgen dat het water voldoet aan de Europese regels. Deze regels staan in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Een stukje geschiedenis

Tot het eind jaren zestig van de vorige eeuw zaten er veel waterplanten in de Vinkeveense Plassen. In de jaren zeventig en tachtig verdwenen deze waterplanten. Er kwam veel blauwalg voor in de plaats. Eind jaren tachtig is er riolering aangelegd. Zo kwam er minder fosfaat in het water terecht. Het water werd daarom weer helderder. In de jaren negentig hebben de waterplanten zich langzaam hersteld.

De natuur in het water is nog steeds wankel. En het water voldoet nog niet aan de doelen uit de KRW. We moeten blijven voorkomen dat er afvalwater in de plassen terechtkomt. Daarom gaan we meedenken met de gemeente rond het nieuwe bestemmingsplan.

Defosfateringsinstallatie

Het water in de Vinkeveense Plassen stroomt langzaam weg naar de polder Groot Mijdrecht. Er moet dus steeds nieuw water in de plassen binnengelaten worden. Anders zouden de plassen droog komen te staan. Hierdoor komt er wel meer fosfaat in de plassen terecht. Daarom halen we bij Demmerik fosfaat uit het water dat de plassen binnengelaten wordt. Dat doen we met een speciale installatie.

Lees meer over defosfatering bij de Vinkeveense Plassen 

Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen

Waternet werkt namens het waterschap op dit moment ook aan het watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen. De Vinkeveense Plassen maken deel uit van dit plan. In dit watergebiedsplan bepalen we hoe hoog de waterpeilen rond de plassen gaat worden. En hoe we de kwaliteit van het water gaan verbeteren.