Project

Dijkverbetering Rondehoep West

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Amstel aan de westkant van de Rondehoep is niet hoog en mogelijk niet sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk verbeteren. Het gaat om het deel van de dijk vanaf de Kerkbrug in Ouderkerk aan de Amstel tot aan het punt waar de Waver de Amstel instroomt vlakbij de Nessersluis. Deze dijk beschermt de polder de Rondehoep tegen hoog water in de Amstel.

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert regelmatig de dijken. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog en/of sterk genoeg is. Waternet gaat voor het waterschap de dijk verbeteren. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Zo doen we onderzoek naar de draagkracht van de bodem en toepasbare technieken. En andere onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook gaan we de dijk en directe omgeving precies opmeten. We stellen een Nota van Uitgangspunten op. Vervolgens gaan we met bewoners in gesprek. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren. Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt een besluit over de Nota van Uitgangspunten en een voorkeursvariant. In een ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt de voorkeursvariant uitgewerkt. Bewoners kunnen hun mening geven over het plan. Zo nodig wordt het plan aangepast. Het bestuur stelt het definitieve dijkverbeteringsplan uiteindelijk vast. Vervolgens kan het plan uitgevoerd worden en kan de aannemer starten met de werkzaamheden.

Planning

Maart-mei 2021 Onderzoeken (landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk
Najaar 2021 Nota van Uitgangspunten voorleggen aan het bestuur van het waterschap
2022  Uitwerken ontwerp-dijkverbeteringsplan
2022  Gesprekken met bewoners over voorgenomen maatregelen en wat die betekenen voor bewoners
Eind 2022  Ontwerp-dijkverbeteringsplan voorleggen aan het bestuur van het waterschap
Eind 2022  Ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage voor bewoners (inspraak)
Voorjaar 2023  Eventuele zienswijzen worden behandeld en waar mogelijk passen we het ontwerp-dijkverbeteringsplan aan
Voorjaar 2023  Definitief vaststellen van het dijkverbeteringsplan door het bestuur van het waterschap
Midden 2023  Uitvoering dijkverbeteringsplan, start werkzaamheden

 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Toekomstbestendige Rondehoep

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water.

Meer informatie over de verschillende projecten in de Rondehoep