Project

Toekomstbestendige Rondehoep

Wordt aan gewerkt

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water. Via deze pagina vindt u informatie over de verschillende projecten. 

Wat gaan we doen in de Rondehoep?

Op onderstaande overzichtskaart ziet u wat we komende jaren gaan doen in de Rondehoep.

0139 AGV Ronde Hoep kaart Projecten_Legenda_RGB_300dpi-01.jpg

Dijkverbeteringen

De dijken rond de polder de Rondehoep moeten op hoogte worden gebracht om te blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Dit is een wettelijke taak van het waterschap. Tijdens de voorbereiding van de dijkverbetering gaan we graag met u in gesprek. Zo kunnen wij uw belangen en onze belangen afwegen en komen tot een gedragen ontwerp voor de uitvoering. Dit om er voor te zorgen dat de dijken ook de komende 30 jaar veilig blijven tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Kijk op de betreffende projectpagina voor meer informatie.

Planning

Noodinlaat

De noodinlaat is een veiligheidsmaatregel voor de Amstelboezem die bij extreem hoge waterstand in de Amstel kan worden ingezet. De veiligheidsregio beslist over de inzet. Voor het maken van de inlaat worden verschillende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het waterschap. Dat betekent dat in de omgeving van de inlaat (nabij Rondehoep west 56) bedrijven onderzoek gaan doen. Inwoners die dicht bij de inlaat wonen worden hierover apart geïnformeerd. Kijk voor meer informatie op www.agv.nl/noodinlaat.

Planning
De voorbereidingen voor de inlaat zijn gestart, de bouw begint halverwege 2024.

Vergoedingsregeling

De vergoedingsregeling heeft als doel om de kosten voor het beschermen van woningen, opstallen en milieurelevante objecten tegen wateroverlast te betalen. Het loket waar u straks een verzoek tot vergoeding kunt inleveren wordt nu opgezet. Het waterschap informeert iedereen wanneer het loket klaar is, zodat u direct een aanvraag kunt inleveren. Ook de aanstelling van de onafhankelijke experts (bouwkundige, schade-expert en landmeter) wordt nu voorbereid. De onafhankelijke experts zijn nodig voor het vaststellen van de vergoeding voor het beschermen van uw kwetsbare en milieurelevante objecten. Het aanstellen van de experts gaat in samenspraak met een afvaardiging uit de polder. Daarover ontvangt u half maart meer informatie. Kijk ook op www.agv.nl/noodinlaat.

Planning
Het loket voor de vergoedingsregeling is in mei gereed.

Nieuwe waterafvoer woonwijk Benningh

Waternet kijkt naar mogelijkheden om het water van de woonwijk Benningh niet langer af te voeren naar de polder Rondehoep, maar deze rechtstreeks op het boezemwater af te voeren. Hiervoor is een wijziging in het watersysteem van de wijk nodig, zoals een nieuwe stuw en gemaal. Kijk ook op www.agv.nl/waterafvoer-benningh

Planning
Voorbereiding is begonnen, de uitvoering start eind 2023.

Gebiedsproces Toekomstvisie Rondehoep

Waternet werkt ook mee aan het maken van een gebiedsplan voor een toekomstbestendige Rondehoep.Dit plan is een initiatief van een aantal agrariërs (als vertegenwoordiging van de boeren in de Rondehoep), die samenwerking hebben gezocht met Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, collectief Noord-Holland Zuid, de Vogelbescherming en gemeente Ouderkerk aan de Amstel. Samen gaan zij op zoek naar maatregelen die de polder toekomstbestendig moeten maken: vitale landbouw, remmen bodemdaling, vermindering vrijkomen broeikasgassen en stikstof, versterken biodiversiteit, verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en een nieuw besluit over de slootpeilen.

Loket de Rondehoep

Het loket voor de Rondehoep is te bereiken via ronde.hoep@waternet.nl. Via dit loket kunt u vragen stellen over de projecten, de schaderegelingen, verzoek indienen voor de vergoedingsregeling en andere zaken die betrekking hebben op de projecten in de Rondehoep.

Samen optrekken in de uitvoering

Voor de voorbereiding van de projecten doen we verschillende onderzoeken en we willen we ook graag met bewoners spreken. Tijdens de gesprekken proberen we alle informatie voor de verschillende projecten in één keer in te winnen. 

Wij beseffen dat projecten die door andere organisaties worden uitgevoerd ook voor overlast zorgen. Ons gezamenlijke doel is de overlast zo veel als mogelijk te beperken. Dit doen we door met de gemeente en andere partijen te kijken hoe we slim werkzaamheden kunnen combineren en bewoners goed te informeren over de overlast die gaat komen. Waar mogelijk houden we rekening met de wensen van bewoners.