Project

Gebiedsontwikkeling Zuidas

In samenwerking met:

De Zuidas ontwikkelt zich met enorme snelheid tot een hoogstedelijke omgeving. De inpassing van de infrastructuurbundel A10, spoor en metro en de nieuwe stationsomgeving is in het Zuidasdok-project opgepakt. Het waterschap is met haar uitvoeringsorganisatie Waternet proactief adviserend betrokken.

Alle waterthema’s (waterberging, waterkeringen, hemelwater, grond- en afvalwater) vragen hier aandacht en de integraliteit staat hierin centraal.

Passend maatwerk wordt gevraagd en dit leidt ook tot innovatieve oplossingen zoals de alternatieve waterberging Polderdak en Mahlerplein en de watervertragende groenstrook op de Zuidelijke Wandelweg. Het watersysteem wordt getransformeerd en uitgebreid met een verbinding onder de A10 door. Met de Rainproof inrichting van de openbare ruimte en introductie van waterneutrale kavels zal ook deze omgeving bestand zijn tegen extreme neerslag.

De inpassing van de waterkering in de toekomstige tunnelwand duidt de samenwerking tussen de betrokken partijen Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Met het participeren in de Green Business Club Zuidas gaan we ook het gesprek aan met de bestaande gebruikers van het gebied om waterbewust op zoek te gaan naar klimaatbestendige oplossingen.