Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Noodoverloopgebied polder de Ronde Hoep

Wordt aan gewerkt

Kerngegevens

Gebied polder De Ronde Hoep
Provincie Noord-Holland
Gemeente Ouderamstel
Oppervlakte 1182 hectare
Fase vastgesteld
Laatste update februari 2020

De polder de Ronde Hoep is aangewezen als noodoverloopgebied. Een noodoverloopgebied is een polder die bij extreem hoge waterstand onder water kan worden gezet zodat er zo min mogelijk schade en overlast voor omwonenden is. Een noodoverloopgebied is hetzelfde als een calamiteitenberging en niet te verwarren met een waterberging. Een waterberging wordt regelmatig ingezet en behoort tot het reguliere watersysteem om wateroverlast te voorkomen. De kans dat een noodoverloopgebied wordt ingezet is kleiner dan eens in de honderd jaar.

Deze animatie (U verlaat deze site) geeft weer wat er gebeurt als de Ronde Hoep wordt ingezet als noodoverloopgebied.

Waarom de Ronde Hoep?

Door het veranderende klimaat kan bij zeer extreme weersomstandigheden het waterpeil van de rivier de Amstel sterk stijgen. Zo sterk, dat de Amstel en de aanliggende waterbergingen (zoals in de Noorderlegmeerpolder) onvoldoende capaciteit hebben om het water tijdig af te voeren. Daarom is er in noodgevallen een plek nodig om dit overtollige water tijdelijk en met zo min mogelijk overlast te kunnen bergen. In De Ronde Hoep is, in vergelijking tot andere polders, weinig bebouwing aanwezig en deze bevindt zich nagenoeg overal langs de hoger gelegen dijken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de polder De Ronde Hoep door zijn natuurlijke ligging de meest geschikte locatie is.

Achtergrond

In 2005 heeft de provincie Noord-Holland samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de pilot de Ronde Hoep (pdf, 361 kB) opgesteld. Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de “Structuurvisie Noord-Holland” (U verlaat deze site) vastgesteld. In deze structuurvisie is opgenomen dat de provincie Noord-Holland de polder De Ronde Hoep aanwijst voor calamiteitenberging als ruimtelijke nevenfunctie. Vervolgens hebben de provincie, de gemeente Ouder-Amstel en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een bestuursovereenkomst (pdf, 1,1 MB) getekend waarin ze een aantal onderlinge afspraken hebben vastgelegd.

Projectplan

Het waterschap heeft in 2018 het projectplan ‘Noodoverloopgebied De Ronde Hoep’ vastgesteld . Hierin staat hoe we de polder inrichten als noodoverloopgebied. Dit om overlast en schade zoveel mogelijk te beperken. Bij de keuze voor het plan hebben we rekening gehouden met de technische haalbaarheid, de gevolgen voor de bewoners, bedrijven, landschap, natuur en met de kosten. Bij het plan horen ook een vergoedingsregeling voor beschermingsmaatregelen en beleidsregels voor gevolgschade. Het dagelijks bestuur stelde al eerder in 2018 een wijziging van de legger waterkeringen vast; deze wijziging is nodig om het projectplan uit te kunnen voeren. De bekendmaking, het projectplan, het verslag van inspraak en de Legger kunt u inzien via het digitale waterschapsblad op overheid.nl (U verlaat deze site)

Tegen het projectplan van het waterschap waren (hoger) beroepen ingesteld. Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 januari 2020 is het projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep onherroepelijk.

MER

In een Milieu Effecten Rapportage (MER) worden de mogelijke effecten van de maatregelen op het milieu beschreven. De gemeente Ouder-Amstel heeft een MER opgesteld voor het bestemmingsplan waarin wordt aangegeven wat de effecten op het milieu zijn als de Ronde Hoep onder water wordt gezet. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een m.e.r.-beoordeling laten opstellen voor het projectplan. Hierin staat wat de noodzakelijke maatregelen zoals o.a. het aanbrengen van een inlaatconstructie voor gevolgen hebben op de omgeving. Er zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen. Daarom heeft het waterschap vastgesteld dat geen milieueffectrapport nodig is voor de uitvoering van het projectplan.

Schaderegeling 

In de bijlage van het projectplan staan beleidsregels gevolgschade. Deze beleidsregels gevolgschade vervangen de in 2009 vastgestelde regeling. Vervanging was nodig door een wijziging in de wetgeving. In de beleidsregels gevolgschade staat opgenomen dat degene die schade lijdt als gevolg van het onderlopen van de polder, alle schade vergoed krijgt. De regeling is een procedure voor de behandeling van schadeclaims.
De vergoedingsregeling voor beschermingsmaatregelen is ook als een bijlage van het projectplan opgenomen.

Omgekeerde bewijslast

De regeling kent een omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat de gedupeerde niet hoeft aan te tonen dat de schade het gevolg is van inundatie. De schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door de inundatie, tenzij het tegendeel kan worden bewezen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt dit. De regeling is ook van toepassing wanneer het bevoegde gezag overgaat tot gecontroleerd onder water zetten van de polder na een opdracht daartoe van een bevoegd hoger of coördinerend (rampen)gezag. Uitgangspunt is dat de benadeelde in het noodoverloopgebied zich tot één schadeloket kan wenden.

Ondertekening Convenant gevolgschade en schadeloket

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland hebben het convenant gevolgschade en schadeloket noodoverloopgebied De Ronde Hoep ondertekend. Hiermee kan het waterschap een schadeloket inrichten en schadeclaims afhandelen; ook als de Veiligheidsregio besluit tot inzet van het noodoverloopgebied.

De Veiligheidsregio heeft het waterschap mandaat verleend om aanvragen voor vergoeding van gevolgschade te behandelen. Het waterschap heeft het mandaat geaccepteerd.  

De officiële bekendmaking van dit besluit en de bijbehorende stukken kunt u vinden in het digitale waterschapsblad op overheid.nl

Waternet bereidt de plannen voor en voert de werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bekijk de pagina Calamiteitenberging de Ronde Hoep op de website van Waternet

 

Andere projecten in de buurt

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om...

Lees meer

De dijken van de Rondehoep Oost en West zijn niet hoog genoeg. Waternet gaat de dijk namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verbeteren in 2024-2025.

Lees meer

Dijkverbetering De Waver

Wordt aan gewerkt

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan De Waver.

Lees meer