Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gerhard van den Top

Gerhard van den Top (1961) is dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gerhard is een enorme waterliefhebber. Hij woont aan de Vecht en is opgeleid als wateringenieur. Daarnaast is hij in Leiden gepromoveerd als milieukundige.

Gerhard van den Top Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Nevenfunctie (betaald) Voorzitter, Raad van Advies SNS REAAL
Nevenfunctie (onbetaald) Secretaris, Prins Bernhard Natuur Fonds / Voorzitter, The Borneo Initiative / Lid, Raad van Advies, Yaworks / Bestuurslid Vereniging Deltametropool / Bestuurslid Green Business Club / Voorzitter Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM)

Voorzittersrol

“Als dijkgraaf heb ik primair een voorzittersrol. Ik hoop ervoor te zorgen dat de politieke partijen samen hun coalitieakkoord kunnen uitvoeren en de ambities die ze daarin hebben. Daarnaast zet ik me ook in voor het versterken van veiligheid en crisisbeheersing.”

Belangrijke ambitie komende jaren

“Ik zou graag willen dat mensen meer weten over het waterschap. Samen met het bestuur wil ik mensen bewuster maken van het belang van water in de omgeving. In Nederland zijn we heel goed bezig. De Waterschapswet stelt ons bijvoorbeeld in staat stelt om elk jaar opnieuw een heel klein beetje belasting specifiek voor water te heffen. Dit zetten we om in veiligheid en schoon water. Dat is uniek!”

De schatkamer van het waterschap

“Toen ik hier binnenkwam vorig jaar ging er een schatkamer voor mij open. Alle dingen die we als waterschap doen, de meest duurzame afvalwaterzuivering, het herwinnen van reststoffen, het zwemmen in de grachten, waterkwaliteit. Een verborgen schatkamer waar mensen nauwelijks bij kunnen. Dat wil ik toegankelijk maken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met jongeren en met belangengroepen in het gebied gaan praten. Dat we aan hen vragen wat zij nodig hebben om te begrijpen wat het waterschap doet. Daarnaast vind ik het belangrijk om de waterkennis en -kunde van het waterschap beschikbaar te maken voor internationale toepassing en -ontwikkeling.”

Verantwoordelijkheden

Gerhard van den Top heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

  • Veiligheidsbeleid
  • Corporate communicatie, sponsoring en evenementenbeleid
  • Bestuurlijke verhoudingen
  • Public Affairs/Strategie
  • Overkoepelende aspecten digitalisering Waternet, AGV en Bestuurlijk Kernteam Informatie (Unie van Waterschappen)
  • Bestuur Stichting Waternet
  • Relatie dagelijks bestuur – algemeen bestuur – Waternet
  • IJsselmeergroep Deltaprogramma
  • Vereniging Deltametropool
  • Unie van Waterschappen: Internationaal + Ledenvergadering Unie van Waterschappen + Klankbordgroep Verkiezingen